Logo OPS Szczaniec

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem decyzji dotyczących następujących świadczeń:

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

-jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

-rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

-opiekunowi faktycznemu dziecka;

-osobie uczącej się; jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

-18 roku życia lub

-nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

-24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o  umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

-osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony)

-podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2019 roku są dochody za rok 2018 r. z  uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

 Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego: 

-95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

-124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

-135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

 Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo. 

-przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

-w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko,

-dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego.
Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie. 

-przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

-24 miesięcy kalendarzowych,

-36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

-72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności


Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba: 

-bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

-podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w  tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

-w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
Wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 

-przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

-dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

-przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka,

-przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

-przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z  rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

-przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo)

-przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z  rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w  związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko (wypłacany w miesiącu wrześniu lub październiku).

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

-przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i  obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
 • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w  przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

-przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

 

OPS Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.